Over KPE

In Den Haag hebben bedrijven, onderwijs en gemeente de handen ineengeslagen om de klimaatdoelstelling van ‘Den Haag energieneutraal in 2040’ te realiseren. Veel bedrijven zijn bezig met innovatieve technieken om deze energietransitie mogelijk te maken, maar de kennis die zij hiervoor gebruiken wordt nog niet voldoende verspreid en onderwezen. Het Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie (KPE) speelt in op deze ontwikkeling door uit de kennis van partners te putten om zowel docenten als studenten goed voor de bereiden op de energie neutrale samenleving van de toekomst.

KPE wil bijdragen aan de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, waar veel veranderingen plaatsvinden op het gebied van energietransitie. Om deze kloof te dichten wordt kennis gedeeld en zo wordt de ‘Next professional’ opgeleid.

KPE als kennisplatform

Om te innoveren en de klimaatdoelstelling van Den Haag te behalen, is samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid onvermijdelijk. Momenteel wordt een kennisplatform ontwikkeld waar zowel docenten als studenten worden meegenomen in het realiseren van een energie neutrale stad, door middel van projecten gebaseerd op kennis van partners en situaties vanuit de arbeidsmarkt.

KPE als banenmotor

Innovatie betekent behoefte aan omscholing. De mismatch tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt moet verkleind worden om werkloosheid te voorkomen. Om de doelstelling van 2040 te halen zijn ontzettend veel vakmensen nodig, en dus veel verspreiding van de nieuwe kennis. Om deze omscholing mogelijk te maken, werft de gemeente Den Haag in samenwerking met Menskracht 7 mensen met verschillende opleidingsniveaus, werklozen en statushouders. Zo wordt de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind.

KPE als katalysator

Vernieuwing gaat natuurlijk niet alleen over het opleiden van mensen die fris na de studie de arbeidsmarkt betreden, maar ook vakmensen die al jaren aan het werk zijn. Niet iedereen kan direct uit de voeten met de nieuwe technologie, maar ook daar biedt het KPE een oplossing voor: door om-, bij- en nascholing kunnen zij zich ontwikkelen tot professionals in duurzaamheid.

Projecten