Campus Techniek & ICT

Privacyverklaring

Wie zijn wij

Dit is de privacyverklaring van de Stichting ROC Mondriaan, gevestigd aan het Leeghwaterplein 72, 2521 DB te Den Haag, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27182667. De meest recente versie vind je op de website van ROC Mondriaan (www.rocmondriaan.nl) onder ‘downloads en brochures’.

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die met jou in verband kunnen worden gebracht. Als bezoeker is dit bijvoorbeeld het IP-adres van je computer. Als aanmelder of als student zijn dit bijvoorbeeld ook je naam, adresgegevens, telefoonnummer, studievoortgangsgegevens, etc. Als sollicitant zijn het de gegevens die je hebt vermeld in je CV, sollicitatiebrief en in sommige gevallen gegevens die wij hebben verkregen uit andere bronnen, zoals social media.

De doelen waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt

Bezoek website

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het optimaliseren van het gebruiksgemak en het verbeteren van de website in het algemeen. Je kan er bij het toetreden van de website voor kiezen om de cookies niet te accepteren; je hebt dan gewoon toegang tot de website. Als we wel cookies mogen gebruiken wordt je bezoek aan de website geoptimaliseerd. Op deze manier zijn we je zo goed mogelijk van dienst.

Aanmelder

Als je als aanmelder je gegevens achterlaat, verwerkt ROC Mondriaan je gegevens op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). We doen dit onder andere zodat daarna contact met je kan worden opgenomen voor het vervolg van je aanmelding. Later worden je gegevens gebruikt zodat je optimaal je studie kan doorlopen. Tevens zullen je gegevens gebruikt worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals contact met DUO.

Registreren voor voorlichting

Als je, je registreert voor een voorlichtingsmoment (Open Dag, Mondriaanmarkt, Techniekmarkt, of een vorm van proefstuderen) legt ROC Mondriaan je gegevens vast. Deze gebruiken we voor analyse van het bezoek aan onze voorlichtingsmomenten en om geregistreerde personen te kunnen benaderen met informatie gekoppeld aan hun opleidingsinteresse. Na twee jaar worden je gegevens geanonimiseerd, zodat deze alleen nog voor analysedoeleinden zijn te gebruiken.

Sollicitant

Als je bij ROC Mondriaan solliciteert, verwerken wij je persoonsgegevens om te bepalen of je geschikt bent voor een passende functie , om contact met je op te nemen in het kader van de sollicitatieprocedure en/of om contact op te nemen met referenten die je actief aan ons hebt verstrekt. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om je persoonsgegevens voor deze doelen te verwerken, om zo personeel te werven dat zo goed mogelijk aansluit bij de functie. Voor de verwerking van je gegevens in de sollicitatieprocedure maken wij gebruik van Connexys.

Gebruik van Cookies

Cookies zijn kleine bestanden op bijvoorbeeld je pc, tablet of smartphone die je surfgedrag onthouden. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren, de functionele cookies. Andere cookies worden gebruikt om de website te verbeteren, de analytische cookies. Er zijn ook cookies die je surfgedrag volgen en het mogelijk maken om gericht advertenties naar je te sturen, de tracking cookies. Mondriaan gebruikt de cookies alleen om informatie te verkrijgen over je bezoek aan de website. Als je de cookies hebt geaccepteerd (toestemming hebt gegeven), wordt de informatie verzameld aan de hand van je IP-adres; als je de cookies weigert, wordt je klikgedrag geregistreerd, maar niet aan de hand van je IP-adres.

Google Analytics en Siteimprove

ROC Mondriaan maakt gebruik van Google Analytics en Siteimprove. Beide programma’s houden bij hoeveel geklikt wordt en waarop; we willen weten hoe vaak waar en op welke pagina wordt geklikt, maar we weten niet wie dat doet. Mondriaan kan niet herleiden wie dit doet.

Beveiliging

ROC Mondriaan verwerkt persoonsgegevens met uiterste zorgvuldigheid en streeft veiligheid en bescherming na door middel van goede en heldere afspraken met zijn partners. Hiervoor zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. Mondriaan doet zijn uiterste best om te voldoen aan hoge technische beveiligingsstandaarden; ter beveiliging zijn daartoe technische en organisatorische maatregelen getroffen. De hosting vindt plaats binnen de grenzen van de Europese Unie. Dit geldt ook voor de opgeslagen aanmeldingen. Bij het aanmelden voor een opleiding is de verbinding beveiligd. In het kader van de sollicitatieprocedure worden de gegevens van Connexys ook verwerkt door Bullhorn, een bedrijf in de V.S.. Door het ‘Privacy Shield’ zijn Connexys en Bullhorn voor de verwerking van je gegevens beide gehouden te handelen conform de AVG.

Recht op inzage, correctie of verwijdering, beperking, overdraagbaarheid en bezwaar tegen verwerking.

Een bezoeker, aanmelder, sollicitant of student kan op schriftelijk verzoek gebruikmaken van bovenstaande rechten. Je kan dus verzoeken om inzage van en correctie of verwijdering van je persoonsgegevens. Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens, of vragen om die verwerking juist te beperken. Je hebt ook het recht op overdraagbaarheid van je gegevens; je kan Mondriaan verzoeken om een (digitaal) leesbare kopie van je gegevens en om die gegevens aan anderen over te dragen. ROC Mondriaan heeft het recht om een verzoek zoals hiervoor genoemd gemotiveerd te weigeren.

De bewaartermijn van je gegevens

ROC Mondriaan bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld, of om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen. Voor belangrijke documenten heeft het ministerie van OCW een selectielijst gemaakt waarin staat hoe lang die documenten moeten worden bewaard. Meer informatie kan je vinden in het privacyreglement van ROC Mondriaan (link).

Sollicitatieprocedure

In het kader van de sollicitatieprocedure heeft ROC Mondriaan de keuze gemaakt om je gegevens maximaal vier weken na het laatste contact te bewaren. Daarnaast heb je de keuze om je gegevens tot maximaal één jaar na het laatste contact door ROC Mondriaan te laten bewaren. Dit maakt het mogelijk om je in geval van een (andere) passende functie te benaderen. Wij hebben dan wel je toestemming nodig. Daarvoor ontvang je dan een afzonderlijke e-mail. Als je toestemming hebt gegeven heb je het recht om die toestemming op ieder moment in te trekken. Als je wordt aangenomen voor een functie bij ROC Mondriaan geldt vanaf het moment van indiensttreding de privacyverklaring voor werknemers.

Wanneer je vragen of klachten hebt met betrekking tot privacy kan je contact opnemen met ibp@rocmondriaan.nl. Of via ROC Mondriaan, ter attentie van Functionaris Gegevensbescherming Leeghwaterplein 72, 2521 DB te Den Haag. Daarnaast kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Aanpassingen

ROC Mondriaan heeft het recht om wijziging aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen worden gepubliceerd op onze website. Deze versie dateert van 7 november 2019.

WIL JIJ OOK EEN CARRIERE IN DE TECHNIEK?

Alles begint met techniek en ict. Een gebouw, je mobieltje, verwarming, de auto, de computer of tablet: Techniek zie je overal om je heen. Voor welke uitdagende baan kies jij?